logo

YENİLENEBİLİR GENÇLİK ENERJİSİ PROJESİ (REYOU) EĞİTİMİ KATILIMCI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarında ilgililerin bilgilendirilmesine azami önem atfetmekte ve mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır. Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, Bee Company Org. Tur. Dan. Tic. Ltd. Şti olarak eğitim süreciniz çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

  1. VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu ’Bee Company Org. Tur. Dan. Tic. Ltd. Şti’dir.

  1. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA

Kimlik Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet,

İletişim Bilgisi Telefon Numarası, Yaşadığı İl, E-Posta Adresi

Görsel ve İşitsel Veriler Vesikalık Fotoğraf, kimlik kartı

Diğer Bilgiler Öğrenim Bilgisi, Lisans Mezuniyet Belgesi, Mezul Olduğu Okul Adı Ve Okuduğu Bölüm, Mezun Olduğu Yıl

Staj deneyimleri

Sertifika/Eğitim Bilgileri

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirketimizin RE-YOU Projesi kapsamında verilen eğitimlere katılımınızın sağlanması için başvuruların yapılması, eğitim süreçlerinin takip edilmesi, eğitim sonrası sertifikasyon işlemlerinin yapılması ve şartların oluşması halinde istihdam süreçlerinin yönetilmesi adına işlenecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, başvurunuzun yapılabilmesi için kullanılacak olup, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, projenin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleri ile bu amaçlarla bağlantılı ve sınırlı ölçüde, bağımsız denetim firmaları, yargı makamları ile gerekli idari ve teknik güvenlik önlemleri alınarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; projeye  bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza, proje için hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Proje  kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz internet sitemizdeki form aracılığıyla toplanabilmekte ve otomatik olan veya olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5 ve 6’ ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, eğitimlere katılımınız için (EĞİTİM ALACAK BİREYLE YAPILACAK SÖZLEŞME ESASI) kurulması ve ifası için gerekli olması, projenin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olması ve şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak proje tarafından işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’ inci maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme, yok etme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

VII. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’ inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Kahraman Kadin Sokak No 1 Daire 1 Büyükesat Çankaya Ankara adresindeki Şirket merkezimize yazılı olarak, info@beecompany.com.tr mail adresine de güvenli elektronik imza, mobil imza ile ya da Şirketimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında belirtilen;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve Talep konusunun bulunması zorunludur. Bu kapsamdaki başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak da yapabilirsiniz. Başvurunuz, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak, yanıtlama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,